Korzystamy ze słowników
Data: 16-02-2013 o godz. 14:23:31
Temat: Nauka


Słowniki to zbiory wyrazów danego języka, ułożonych zwykle alfabetycznie, dobranych i opracowanych według określonej zasady. Hasła są najczęściej objaśniane pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia…

Trzy główne rodzaje słowników to:
·         Słowniki językowe: obejmują wyrazy danego języka i ich objaśnienia (słowniki jednojęzyczne ogólne, np. słownik języka polskiego, lub specjalistyczne, np. słownik rymów) lub odpowiedniki obcojęzyczne (słowniki przekładowo dwu- lub wielojęzyczne);
·         Słowniki rzeczowe (specjalistyczne): podają informacje dotyczące terminów z określonej dziedziny (np. słownik psychologiczny) lub nazw własnych (np. słownik biograficzny) wraz z opisem ich desygnatów (słowniki onomastyczne);
·         Słowniki encyklopedyczne (leksykony): słowniki językowe uniwersalne lub specjalistyczne, zawierające skondensowane wiadomości encyklopedyczne (a więc z wielu dziedzin).

Najpopularniejszy typ słownika to słownik ortograficzny, który omawia poprawną pisownię wyrazów. Przeważnie składa się z dwóch części- pierwsza zawiera spis zasad pisowni i interpunkcji, wyjaśnienia motywów i intencji tego czy innego przepisu oraz podaje przykłady użycia, druga to właściwy słownik ortograficzny, prezentujący poprawny zapis wyrazów. Zakres doboru haseł jest podobny do słownika języka polskiego, dodatkowo podawane są nazwy własne i skróty. Artykuł hasłowy oprócz wyrazu hasłowego podaje trudniejsze formy odmiany, przykłady stosowania małej i wielkiej litery oraz zasady dzielenia wyrazów.
Słownik języka polskiego rejestruje słownictwo  współczesne typu ogólnego oraz słownictwo specjalistyczne z różnych dziedzin, w zakresie, w jakim interesuje laika. W słowniku znajdują się również popularniejsze regionalizmy i dialektyzmy, a także wyrazy żargonowe i pospolite, które przeniknęły do literatury. Artykuł hasłowy podaje wyraz hasłowy, znaczenie tego wyrazu, zasady jego odmiany i poprawności językowej, wskazówki dotyczące wymowy w wyrazach wątpliwych (najczęściej w nawiasach kwadratowych), niektóre formy fleksyjne, związki frazeologiczne, powiedzenia, przysłowia i przenośnie, w których dany wyraz występuje, przykłady użycia, skrócone objaśnienie etymologiczne oraz konotację emocjonalną (wulgarny, humorystyczny itp.).
Słownik synonimów pozwoli nam uniknąć powtórzeń w wypracowaniach. Artykuły hasłowe grupują wyrazy bliskoznaczne, a więc takie, których znaczenia całkowicie lub częściowo zachodzą na siebie. Słownik antonimów zawiera grupy wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym.
Słownik wyrazów obcych obejmuje słownictwo pochodzenia obcego, używanego we współczesnym języku. Artykuł hasłowy oprócz znaczenia wyrazu zawiera objaśnienie etymologiczne oraz wskazówki dotyczące wymowy.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1478