Przeszłość geologiczna Polski
Data: 29-10-2012 o godz. 20:38:45
Temat: Nauka


Polska zmieniała się w czasie poszczególnych er. W artykule tym opisane są dzieje naszego kraju od prekambru do kenozoiku.


Prekambr:
·         Utworzenie platformy wschodnioeuropejskiej (środkowa i północno- wschodnia Polska), obszar przykryty młodszymi osadami o miąższości 400 m- 5 km.
·         W Górach Sowich (Sudety) wychodnie skał prekambryjskich.
Paleozoik:
·         Utworzenie platformy paleozoicznej (zachodnia i środkowa Polska).
·         Wypiętrzenie Gór Świętokrzyskich i Sudetów (najpierw niewielkie części w orogenezie kaledońskiej, później głównie piętrzenia w orogenezie hercyńskiej).
·         Utworzenie pokładów wapieni, granitów i bazaltów oraz rud metali kolorowych w rejonach sudeckich i na wyżynach polskich.
·         Pokłady węgla kamiennego na Górnym Śląsku, w Sudetach i na Wyżynie Lubelskiej.
·         Rudy miedzi (Lubin- Głogów).
·         Ewaporaty (sól kamienna, gipsy) na niżu środkowopolskim.
Mezozoik:
·         Pokrycie skałami wapiennymi większości Polski. Dziś, na powierzchni występują one np. na wyżynach polskich, w Tatrach, Pieninach.
·         Złoża metali: rud żelaza na wyżynach polskich, rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza i Bytomia.
·         Złoża węgla brunatnego oraz ropy naftowej i gazu ziemnego w środkowej i zachodniej Polsce.
·         Wstępne ruchy przedalpejskie wypiętrzenie wału kujawsko- pomorskiego (tworzenie diapirów solnych).
·         Pierwsze ruchy alpejskie: wypiętrzenie Karpat Wewnętrznych (rejony Tatr), ich niszczenie i tworzenie w basenie morskim grubych pokładów fliszu karpackiego (piaskowce, zlepieńce, łupki, margle).
Kenozoik:
·         Wypiętrzenie i fałdowanie fliszu karpackiego (Beskidy).
·         Ponowne wypiętrzenie i zuskokowanie Sudetów.
·         Powstawanie złóż: węglowodorów we fliszu karpackim, ewaporatów (sól kamienna, gips, siarka) na przedgórzu Karpat, węgla brunatnego w środkowej Polsce
·         Oziębienie klimatu- epoka lodowcowa w czwartorzędzie:
Na terenie Polski wystąpiły 4 glacjały:
1.       Zlodowacenie podlaskie: tereny środkowej i północnej Polski, słabo rozpoznane.
2.       Zlodowacenie południowopolskie: lodowiec w całej Polsce do wysokości ok. 400 m n.p.m., czyli bez Sudetów i Karpat.
3.       Zlodowacenie środkowopolskie: lodowiec do wysokości ok. 200 m n.p.m., oparł się o północne stoki Sudetów i wyżyn polskich.
4.       Zlodowacenie północnopolskie: lodowiec na pojezierzach.
W każdym glacjale, w wyższych górach (Tatry i Karkonosze) występował lodowiec lokalny.
·         Około 12 tys. lat temu lodowiec wycofał się z Polski. Powstał Bałtyk. Od tego czasu rzeźba terenu kształtowana jest głównie przez wody płynące.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1434