Rzeźba terenu Polski
Data: 27-10-2012 o godz. 17:58:34
Temat: Nauka


Polska to kraj głównie nizinny. Najwyższym punktem są Rysy (2499 m n.p.m.) w Tatrach, a najniższym- depresja na Żuławach Wiślanych (1,8 m n.p.m.)…

W Polsce spotykamy pasowy układ rzeźby terenu. Idąc od północy ku południowi napotykamy kolejno różne typy krajobrazów i form terenu:
·         Pas pobrzeży- ukształtowany po stopnieniu ostatniego lodowca przez procesy abrazji oraz akumulacji morskiej i rzecznej. Spotykamy tu klify (Wolin, Trzęsacz, Gdynia), rozległe plaże z wydmami (np. Pobrzeże Słowińskie) i rozległe, płaskie delty (Żuławy Wiślane).
·         Pas pojezierzy- ukształtowany w trakcie ostatniego zlodowacenia, nieznacznie przekształcony po ustąpieniu lodowca- rzeźba młodoglacjalna, czyli duża ilość form polodowcowych (jeziora, pagóry morenowe, głazy narzutowe, sandry itp.).
·         Pas dolin- wyznaczony przez maksymalne zasięgi zlodowacenia północno- i środkowopolskiego. Rzeźba staroglacjalna: formy polodowcowe przekształcone przez późniejsze procesy, zwłaszcza erozję i akumulację wodną. Materiał morenowy wyrównany, porozcinany rozległymi pradolinami.
·         Pas wyżyn- obszar objęty lodowcem jedynie w zlodowaceniu południowopolskim. Materiał polodowcowy został zniszczony i wyniesiony. Odsłonięte starsze skały mezozoiczne i trzeciorzędowe, w dużym stopniu wapienne. Rzeźba jest ukształtowana głównie przez wody płynące, zjawiska krasowe i procesy peryglacjalne (mrozowe wietrzenie skał na przedpolu lodowca, osady lessowe).
·         Pas gór- obszary wypiętrzone, intensywnie erodowane. Rozcinanie wodami utworzyło doliny V- kształtne. W najwyższych partiach (Tatry, Karkonosze) krajobraz był kilkakrotnie przekształcany przez lodowce górskie (doliny U- kształtne, zawieszone, kotły polodowcowe, moreny itp.). Karpaty i Sudety, od północy ograniczają płaskie zapadliska i kotliny przedgórskie, dzisiaj wypełnione osadami materiałów skalnych wynoszonych z gór.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1432