Ochrona środowiska
Data: 02-10-2012 o godz. 19:41:18
Temat: Nauka


Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jest to przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji stałych, ciekłych i gazowych w czystym powietrzu atmosferycznym...

Zanieczyszczenia powietrza dzielimy na:
·         Naturalne (związane z wybuchami wulkanów, pożarami, działalnością wiatru, rozkładem materii organicznej),
·         Sztuczne (związane z działalnością człowieka, m. in. pyły, gazy, spaliny, substancje radioaktywne).

Mogą one opadać na powierzchnię gleby i rośliny w postaci suchego opadu lub kwaśnych deszczów. Pyły niszczą komórki roślin, zatykają aparaty szparkowe lub pokrywają liście nieprzepuszczalną dla promieni słonecznych warstwą, co osłabia fotosyntezę. Zwierzęta spożywające skażone rośliny i wdychające zanieczyszczone powietrze często chorują i giną. Kwaśne deszcze, powstałe w wyniku reakcji tlenków siarki i azotu z parą wodną zawartą w powietrzu, powodują bardzo silne zakwaszenie gleb, wód i niszczenie szaty roślinnej. Konsekwencją zanieczyszczenia powietrza jest występowanie zjawisk takich jak: efekt cieplarniany („zwiększony” w wyniku gospodarczej działalności człowieka), rozrzedzenie warstwy ozonowej (tzw. dziura ozonowa) i smog.

Efekt cieplarniany  to zjawisko naturalne, polegające na wzroście temperatury powierzchni planety, spowodowane przez atmosferę (bez którego temperatura Ziemi wynosiłaby ok. -30oC). Wskutek gospodarczej działalności człowieka mamy do czynienia z niekorzystnym efektem cieplarnianym, spowodowanym zwiększoną emisją do atmosfery głównie dwutlenku węgla i metanu. Gazy te tworzą powłokę, która przepuszcza promienie słoneczne w kierunku Ziemi. Nieużytej części promieniowania nie wypuszcza z powrotem do atmosfery. Kumulowanie się promieniowania cieplnego może spowodować zmiany klimatu oraz zmiany w ekosystemach.

Rozrzedzenie ozonowe to zjawisko spowodowane przedostawaniem się do powietrza atmosferycznego freonów używanych do produkcji urządzeń chłodniczych, aerozoli i tworzyw sztucznych. Gazy te, rozpadając się w stratosferze uwalniają atom chloru, który rozszczepia cząsteczkę ozonu powodując tworzenie się dziur ozonowych. W miejscach występowania rozrzedzenia ozonowego przenikają do Ziemi szkodliwe dla organizmów żywych, promienie ultrafioletowe, które mogą powodować u ludzi wzrost zachorowań na raka skóry i choroby oczu.

Smog to zjawisko pojawiające się nad dużymi aglomeracjami i okręgami przemysłowymi. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych dym łączy się z mgłą. Smog fotochemiczny tworzy się w upalne dni na wskutek wzrostu stężenia tlenków azotu, węglowodorów i m. in. spalin samochodowych, które ulegają przemianom fotochemicznym. Smog kwaśny powstaje przy dużej wilgotności powietrza, głównie z pyłu, dwutlenku węgla i siarki. Nazywany jest również mgłą przemysłową. Smog powoduje choroby ludzi, zwierząt i roślin oraz niszczenie urządzeń i budynków.

Źródła i skutki zanieczyszczeń gleby
Do podstawowych zagrożeń gleby należą:
·         Niewłaściwie składowane odpady;
·         Ścieki uwalniające toksyczne substancje;
·         Stosowanie w rolnictwie środków ochrony roślin i zbyt dużej ilości nawozów sztucznych;
·         Pozbawianie gleby szaty roślinnej wzmagające erozję wodną i wietrzną;
·         Suchy opad i kwaśne deszcze zakwaszające glebę, co prowadzi do wymywania z gleby głównie wapnia, potasu oraz magnezu i zwiększenia w niej ilości metali ciężkich.

Źródła i skutki zanieczyszczeń wody
Do podstawowych źródeł zanieczyszczeń wody zaliczamy:
·         Przedostawanie się do cieków ścieków z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych;
·         Gromadzenie się w zbiornikach wodnych dużej ilości szczątków organicznych, co powoduje szybsze ich zarastanie.
·         Stosowanie w rolnictwie zbyt dużej ilości nawozów sztucznych, co przyczynia się do intensywnego rozwoju glonów w zbiornikach wodnych;
·         Przedostawanie się do wód gruntowych toksycznych substancji z wysypisk śmieci;
·         Zatapianie odpadów w morzach i oceanach;
·         Wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1405