Ochrona przyrody
Data: 19-09-2012 o godz. 20:19:53
Temat: Nauka


Celem ochrony przyrody jest właściwe utrzymanie i wykorzystanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także wykonywanie różnych zabiegów pozwalających na przywrócenie przyrodzie gatunków ginących…

Formy ochrony przyrody:
·         Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
·         Parki narodowe
·         Rezerwaty przyrody
·         Parki krajobrazowe
·         Obszary chronionego krajobrazu
·         Pomniki przyrody
·         Stanowiska dokumentacyjne
·         Użytki ekologiczne
·         Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zachowanie bardzo rzadko występujących gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem lub mających duże znaczenie gospodarcze (rośliny lecznicze i przemysłowe). Organizmy zagrożone wyginięciem podlegają ochronie ścisłej, pozostałe- ochronie częściowej. Zestawienie i klasyfikacja ginących gatunków roślin i zwierząt z całego świata znajduje się w Czerwonej Księdze Roślin i Zwierząt wydawanej przez Światową Unię Ochrony. Polskimi odpowiednikami tej księgi są: Polska Czerwona Księga Roślin i Polska Czerwona Księga  Zwierząt.

Park narodowy
to obszar chroniony, o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, kulturowo- wychowawczych, o powierzchni powyżej 1000 ha, który obejmuje ekosystemy wcale lub w niewielkim stopniu przekształcone przez człowieka. Wokół parku narodowego występuje tzw. otulina (strefa ochronna) chroniąca park przed szkodliwym wpływem najbliższego otoczenia. W parkach narodowych ruch turystyczny może odbywać się tylko po wyznaczonych szlakach. Wyróżniamy dwa rodzaje ochrony parków:
·         ścisłą (bierną) wykluczającą jakąkolwiek ingerencję człowieka,
·         częściową (czynną) stosującą różnego rodzaju zabiegi (np. ochronne, pielęgnacyjne), w celu przywrócenia przyrodzie stanu naturalnego.

Rezerwat przyrody
to obszar chroniony (zwykle mniejszy niż park narodowy) na terenie, którego ochronie podlega cała przyroda cała przyroda lub poszczególne jej składniki. Wyróżniamy rezerwaty ścisłe (zamknięte dla ruchu turystycznego, służące jedynie celom naukowym) i częściowe (ruch turystyczny odbywa się tylko po wyznaczonych ścieżkach). Ze względu na obiekt ochrony rezerwaty dzielimy na:
·         krajobrazowe, np. Wąwóz Homole,
·         leśne, np. Sitki (bór sosnowy),
·         stepowe, np. Góry Pieprzowe, Biała Góra,
·         słonoroślowe, np. rezerwat Owczary,
·         torfowiskowe, np. Bagno Stawek,
·         wodne, np. rzeka Rawka, Drwęca,
·         florystyczne, np. rezerwat Kołacznia (stanowisko różanecznika żółtego),
·         faunistyczne, np. rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce,
·         przyrody nieożywionej, np. rezerwat Prządki koło Krosna, Bonarka w Krakowie.

Park krajobrazowy
to obszar o szczególnych wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych podlegający ochronie w celu ich zachowania i popularyzacji.

Obszar chronionego krajobrazu
to chronione różne ekosystemy o wyjątkowym krajobrazie. Na tych terenach zabronione jest wznoszenie obiektów uciążliwych dla środowiska.

Pomniki przyrody
to cenne pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia. Należą do nich sędziwe i okazałe drzewa, skupiska drzew, aleje i głazy narzutowe, skały oraz jaskinie.

Stanowisko dokumentacyjne
chroni nieożywione elementy przyrody o znaczeniu naukowym, np. wyrobisko kopalniane.

Użytek ekologiczny
to chroniona pozostałość ekosystemu, np. śródleśne „oczka wodne”

Zespół przyrodniczo- krajobrazowy
to chroniony fragment wyjątkowo cennego krajobrazu.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1383